Договір про захист конфіденційної інформації

Укладаючи даний Договір ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності, яка встановлює, яким чином збирається інформація про вас, як вона використовується і розкривається ТОВ “Атмосферна школа” (далі також – «Компанія») при відвідуванні вами сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): atschool.com.ua (далі – Сайт).

Цим ви також надаєте згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджуєте, що є повідомлені про порядок та мету, а також інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Цим ви підтверджуєте, ви маєте достатню правоздатність та дієздатність за законами Вашої країни для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах, що тут викладені. У випадку, якщо ви не маєте достатнього
обсягу дієздатності, цим ви підтверджуєте, що згода з цими правилами надана вашими батьками або опікунами, що маються повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами країни Вашої юрисдикції давати таку згоду.

Ми можемо змінювати цю Політику конфіденційності час від часу. Якщо ми внесемо зміни, то ми повідомимо вам, оновивши дату в верхній частині політики. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з політикою конфіденційності, коли ви отримуєте доступ до Сайту, щоб
залишатись проінформованим про наші інформаційні методи і способи, якими Ви можете допомогти захистити вашу конфіденційність.

В рамках подальшому надалі разом Ви та ТОВ “Атмосферна школа” іменуються – «Сторони», а окремо – «Сторона», з метою забезпечення захисту конфіденційної інформації, уклали між собою цей Договір про захист конфіденційної інформації, про наступне:

1. Визначення конфіденційної інформації

1.1. Конфіденційна інформація – це інформація, включаючи, але не обмежуючи:

1.1.1. яку одна зі Сторін отримує від іншої Сторони, на підставі цивільно-правових
договорів, під час надання консультацій, виконання дій щодо встановлення договірних відносин, виконання договорів чи інших зобов’язань між Сторонами та поточної співпраці;

1.1.2. яка належить Стороні, яка її надає, або є у її володінні, і визначена нею як
Конфіденційна;

1.1.3. яка не є відомою іншій Стороні на момент надання такої інформації.

1.1.4. Інформація про третіх осіб, яка отримана іншою Стороною 2, в результаті надання
консультацій, включаючи, але не обмежуючись персональні дані третіх осіб та будьяка, яка отримується Стороною 2 в результаті здійснення господарської діяльності.

1.1.5. Персональні дані третіх осіб отримані Стороною 2 в результаті здійснення
господарської діяльності.

1.1.6. До комерційної таємниці також належать усі інші відомості, що не перелічені в
даному переліку, але є секретними в тому розумінні, що вони в цілому чи в певній формі та сукупності їх складових є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв’язку з цим мають комерційну цінність та розголошення яких може заподіяти шкоду Стороні.

1.2. Сторони погодили, що зазначена конфіденційна інформація може надаватися в усній,
письмовій, електронній або в будь-якій іншій формі.

1.3. На Конфіденційну інформацію поширюється правовий режим комерційної таємниці
відповідно до Цивільного кодексу України та іншого законодавства, окрім інформації,
яка відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 09 серпня 1993 року №661
«Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» та іншого
законодавства України не може бути комерційною таємницею.

1.4. Зобов’язання щодо дотримання правового режиму Конфіденційної інформації
відповідно до цього Договору не поширюються на інформацію:

1.4.1. яка в момент її надання однією із Сторін є публічною (загальновідомою для
необмеженого кола осіб);

1.4.2. яка після її надання однією із Сторін стає публічною з іншої причини, ніж порушення
зобов’язань, викладених у цьому Договорі;

1.4.3. яка на правомірних підставах була у володінні однієї із Сторін до того, як вона була
надана іншою Стороною;

1.4.4. яка отримується однією Стороною про іншу Сторону від третьої сторони, що на
законній підставі уповноважена її надавати за умови, що Сторона, яка отримує таку
інформацію, не пов’язана зобов’язанням стосовно збереження конфіденційності
відповідної інформації із джерелом її походження;

1.4.5. яка дозволена до поширення згідно з письмовим дозволом (згодою) Сторони, яка
надає таку інформацію;

1.4.6. яка стала відомою одній із Сторін про іншу Сторону до моменту укладення цього
Договору з інших джерел;

1.4.7. яка згідно чинного законодавства не може вважатися конфіденційною.

1.5. У випадку, якщо на адресу Сторони надійшла законна та вмотивована вимога будьякого владного органу, уповноваженого відповідно до закону вимагати надання Конфіденційної інформації про іншу Сторону, Сторона, яка отримала запит, надає відповідну інформацію запитуючому органу в тій частині і обсягах, що відповідає запиту, виключаючи персональні дані третіх осіб. Така інформація не втрачає статусу конфіденційної.

1.6. Розголошення комерційної таємниці – ознайомлення Контрагентом іншої особи або третім
особам без письмової згоди Сторони з комерційною таємницею, зокрема (але не виключно) шляхом:

повідомлення комерційної таємниці конкурентам Сторони (їх працівникам), надання іншим особам
для ознайомлення документів, що містять комерційну таємницю, створення умов, які дають
можливість стороннім особам ознайомитись з відомостями, що становлять комерційну таємницю,
повідомлення відомостей, що містять комерційну таємницю в засобах масової інформації.
Розголошення комерційної таємниці може мати місце як усно так і письмово.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є взаємні права та обов’язки Сторін щодо передачі, зберігання,
використання, захисту та порядку розголошення Конфіденційної інформації.

2.2. Цей Договір визначає єдині вимоги щодо захисту Конфіденційної інформації і поширює
свою дію на всі договори, укладені Сторонами одне з одним, протягом строку дії цього
Договору та протягом року після закінчення дії таких Договорів

2.3. Всі права на будь-яку Конфіденційну інформацію, включаючи право інтелектуальної
власності, зберігаються за Сторонами. Передаючи Конфіденційну інформацію іншій
Стороні, Сторона тим самим не надає іншій Стороні жодних прав на будь-які патенти,
авторські права, знаки для товарів і послуг або комерційну та лікарську таємницю.
Сторона зберігає за собою, без обмеження, можливість захищати свої права на такі
патенти, авторські права, знаки для товарів і послуг або комерційну таємницю.

3. Зобов’язання щодо охорони конфіденційності інформації

3.1. Сторона зобов’язується дотримуватись вимог щодо зберігання, захисту та порядку
розголошення Конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони, відповідно до
умов, визначених у цьому Договорі.

3.2. Сторона погоджується з тим, що до отриманої нею від іншої Сторони Конфіденційної
інформації повинні застосовуватись умови конфіденційності, і така конфіденційна
інформація не підлягає продажу, обміну, публікації чи будь-якому іншому
розголошенню будь-яким способом, за виключенням випадків, передбачених цим
Договором та законодавством України.

3.3. Сторона зобов’язана вжити всіх заходів для забезпечення недопущення
несанкціонованого використання чи розголошення конфіденційної інформації третім
особам. Сторона має право розголошувати або передавати конфіденційну інформацію
третім особам лише після отримання на це письмової згоди Сторони, крім випадків,
передбачених п. 4.1, 4.2 цього Договору.

3.4. Сторона зобов’язана застосовувати заходи щодо захисту отриманої від іншої Сторони
Конфіденційної інформації, у тому самому обсязі, як вона застосовує стосовно власної
Конфіденційної інформації.

3.5. Сторона зобов’язана використовувати отриману від іншої Сторони Конфіденційну
інформацію лише з тією метою, з якою вона була передана.

3.6. Сторона зобов’язана негайно (протягом не більш ніж 24 годин), після отримання
письмової вимоги іншої Сторони, повернути або видалити із бази даних Стороні, що
пред’явила вимогу, Конфіденційну інформацію що будь-яким способом визначені як
Конфіденційна інформація.

4. Особливі умови

4.1. Сторона звільняється від відповідальності за розкриття конфіденційної інформації, якщо
таке розкриття було здійснено відповідно до умов цього Договору або на вимогу
владних органів, які мають право вимагати розкриття Конфіденційної інформації
відповідно до чинного законодавства України. Розкриття Конфіденційної інформації
має бути здійснено виключно в межах належним чином оформлених письмових запитів
та/або нормативних актів, на підставі яких відбувається розкриття.

4.2. Компанія звільняється від відповідальності за розкриття конфіденційної інформації,
якщо прийде до висновку, що існує загроза для здоров’я та життя Стоорони та/або
третіх осіб.

4.3. Конфіденційна інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених п.п. 4.1.
цього Договору, розкривається (передається) в обсязі, зазначеному у відповідному
письмовому дозволі іншої Сторони або запиті відповідного державного органа.

4.4. У такому випадку, Сторона, що надала відповідь відповідно до п.4.1. цього Договору,
зобов’язана надати копію такої відповіді іншій Стороні, протягом 3 (трьох) робочих
днів.

5. Порушення правил охорони конфіденційної інформації

5.1. Якщо Сторона обґрунтовано вважає, що існує загроза розголошення (розкриття)
конфіденційної інформації всупереч вимогам цього Договору, або відбулося таке
розголошення (розкриття), така Сторона повинна письмово протягом 3 (трьох) робочих
днів, з моменту встановлення наявності загрози або факту розголошення (розкриття),
повідомити про це іншу Сторону.

5.2. Сторона, внаслідок невиконання або неналежного виконання якою своїх обов’язків за
цим Договором, було заподіяно збитки іншій Стороні, повинна відшкодувати іншій
Стороні підтвердженні документально завдані збитки, спричинені таким невиконанням
або неналежним виконанням, в повному розмірі.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору,
або в зв`язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні,
визнанні неукладеним, визнанні недійсним і т. ін.) підлягають вирішенню у
господарських судах України, якщо попередньо не досягнуто згоди шляхом
переговорів.

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин
непереборної сили. Належним доказом дії обставин непереборної сили є довідка
Торгово-промислової палати чи інших компетентних установ, якщо нормативними
документами, що регулюють їх діяльність, передбачено право видачі таких довідок.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться всі обставини, які виникли після підписання
цього Договору, не могли бути передбачені і які знаходяться поза контролем Сторін. До
них відносяться стихійні лиха, війни, військові дії, пожежі, терористичні акти,
нормативні акти органів законодавчої та/або виконавчої влади, направлені на заборону
певних дій та такі, що роблять неможливим виконання Договору.

7.3. В разі виникнення обставин непереборної сили, потерпіла Сторона повинна протягом 3-х
робочих днів з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

8. Інші умови

8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вчиняються в письмовій формі та
підписуються уповноваженими представниками Сторін.

8.2. Сторони не вправі передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам.
8.3. У разі припинення будь-якої Сторони шляхом реорганізації, права та обов’язки за
Договором переходять до відповідного правонаступника.

8.4. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним або втратить свою
силу, то це не вплине на дійсність інших положень Договору.

8.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів. Сторони будуть письмово повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів
в 5-денний термін з дати внесення відповідних змін, а у разі неповідомлення, Сторона,
що порушила такий обов’язок несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих
наслідків.

8.6. Сторона зобов’язана виконувати свої обов’язки щодо захисту Конфіденційної
інформації, що передбачені цим Договором, протягом строку дії Договору, а також
протягом року з дати припинення дії Договору з будь-яких підстав.

9. Зворотній зв’язок

9.1. Зв’язатися з адміністрацією сайту atschool.com.ua з будь-яких питань можно за адресою vstup@atschool.com.ua, або по телефону, або за допомогою контактної форми на даному сайті.

9.2. У випадку не підписання даного Договору, шляхом проставлення своєї згоди на сторінці
сайту, ми вимушені відмовити вам у наданні послуг, що вказані на сайті atschool.com.ua

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.